لیست اساتید

sadeghi_145@yahoo.com

استاد امیرصادقی

mahnazkhalili970@yahoo.com

استاد مهناز خلیلی

a.rezaei59@yahoo.com

استادعباس رضائی

amirsadeghi2431@gmail.com

مجموعه نخبگان آفرین

hou1342@yahoo.com

اساتید پروژه 10X GOLD

ahs_145@yahoo.com

اساتید پروژه

amirsadeghi_145@yahoo.com

گروه نخبگان کارآفرین