تیم کوچینگ مجموعه نخبگان کارآفرین

sadeghi_145@yahoo.com

افسانه کیانی

 
amirsadeghi2431@gmail.com

ناهید پارسایی فرد