تیم کوچینگ مجموعه نخبگان کارآفرین

sadeghi_145@yahoo.com

افسانه کیانی

mahnazkhalili970@yahoo.com

فاطمه سهرابی

amirsadeghi2431@gmail.com

ناهید پارسایی فرد

 sadeghi_145@yahoo.com

شقایق میرالی