آخرین دوره ها

طرحواره آسیب پذیری به ضررو بیماری

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

طرحواره اطاعت و درمان آن

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

طرحواره وابستگی و درمان آن

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

طرحواره شکست و درمان آن

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

طرحواره بی اعتمادی و بدرفتاری

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

طرحواره ایثار و از خودگذشتگی

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

طرحواره تنبیه و درمان آن

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

طرحواره طرد و رها شدگی

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

طرحواره استحقاق و خودبزرگ بینی

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

طرحواره معیارهای سرسختانه یا کمال گرایی

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

طرحواره نقص و شرم و رهایی از تله بی ارزشی

500,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

طرحواره منفی گرایی وبدبینی

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

شخصیت شناسی به روش MBTI (پکیج آموزشی تصویری)

2,480,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

تیپ شخصیتی پولساز شما کدام است ؟

رایگان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

پادکست دوره رفتار شناسی بر اساس مدل DISC مقدماتی و پیشرفته

1,980,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب SP

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب NF

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب NT

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

پادکست شکوفائی روان

1,980,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب SJ

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

پادکست - قوانین موفقیت و بازی پول

536,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

پادکست - قوانین بهره وری و ریسک پذیری

514,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

پادکست -قوانین ارتعاش درمانی

194,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

پادکست -قوانین کمال گرایی

558,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

فیلتر قیمت

دسته بندی