آخرین دوره ها

شخصیت شناسی به روش MBTI (پکیج آموزشی تصویری)

2,480,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

شناخت باورهای منفی و ذهنیت های ناسازگار

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

تیپ شخصیتی پولساز شما کدام است ؟

رایگان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

پادکست دوره رفتار شناسی بر اساس مدل DISC مقدماتی و پیشرفته

1,980,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب SP

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب NF

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب NT

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

پادکست شکوفائی روان

1,980,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب SJ

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

پادکست - قوانین موفقیت و بازی پول

536,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

پادکست - قوانین بهره وری و ریسک پذیری

514,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

پادکست -قوانین ارتعاش درمانی

194,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

پادکست -قوانین کمال گرایی

558,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی توسعه فردی

فیلتر قیمت

دسته بندی