آخرین دوره ها

تست شخصیت شناسی خود به روش MBTI

250,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

  • آزمون ها

تست رفتار شناسی DISC

100,000 تومان

گروه نخبگان کارآفرین

  • آزمون ها

تست شخصیت وابسته

150,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

  • آزمون ها

سنجش میزان آرامش

40,000 تومان

گروه نخبگان کارآفرین

  • آزمون ها

سنجش نیمکره فعال مغز

40,000 تومان

گروه نخبگان کارآفرین

  • آزمون ها

تست سلامت عاطفی

60,000 تومان

گروه نخبگان کارآفرین

  • آزمون ها

تست قدرت خود کنترلی

60,000 تومان

گروه نخبگان کارآفرین

  • آزمون ها

تست هیجان

60,000 تومان

گروه نخبگان کارآفرین

  • آزمون ها

فیلتر قیمت

دسته بندی