آخرین دوره ها

سنجش میزان آرامش

رایگان

استاد مهناز خلیلی

 • 48 دانشجو
 • آزمون ها

سنجش نیمکره فعال مغز

رایگان

استاد مهناز خلیلی

 • 42 دانشجو
 • آزمون ها

تست شخصیت شناسی MBTI

100,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • 135 دانشجو
 • آزمون ها

تست رفتار شناسی DISC

100,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • 3 دانشجو
 • آزمون ها

تست قدرت خود کنترلی

40,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • 2 دانشجو
 • آزمون ها

تست سلامت عاطفی

40,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • 1 دانشجو
 • آزمون ها

تست هیجان

40,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • 1 دانشجو
 • آزمون ها

فیلتر قیمت

دسته بندی