اطلاعات اساتید

amirsadeghi2431@gmail.com

مجموعه نخبگان آفرین

استاد امیر صادقی :  مدرس  مباحث حقوق کسب و کار
استادعباس رضائی :  مدرس مباحث بازارهای  سرمایه
استادمهناز خلیلی :   مدرس مباحث توسعه فردی MBTI
استاد ابراهیم نژاد:    مدرس مباحث  استراتژی فروش
استادکامران صحت : مدرس مباحث برندینگ
استادعلی جعفری :   مدرس مباحث مدیریت صحیح مالی
استاد احمد نظری :   مدرس بازاریابی و فروش
 

دوره های استاد

دوره جامع نخبگان کارآفرین

30,000,000 تومان

مجموعه نخبگان آفرین

دوره پیشرفته ELIT

30,000,000 تومان

مجموعه نخبگان آفرین