2aa607e3-dc97-441b-af13-0fe11e51c797.jpg

قررارداد کارآموزی توام باکار

قرارداد کارآموزی توام با کار چه کاربردی دارد؟
از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود:
کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقای مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه های آزاد آموزش می بینند .
افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص، برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط بر آن که سن آنها از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد .


بر اساس این تعریف دو دسته افراد ممکن است دوره کارآموزی را بگذرانند:
اولا فردی که شخصا تمایل به آموختن حرفه ای خاص دارد؛ این فرد ممکن است شاغل باشد (مثل کارگر) و با عقد قرارداد کارآموزی با کارفرما مشغول کارآموزی شود. یا افراد عادی که علاقه به فراگرفتن مهارت دارند.
دوما نوجوانی که برای فراگرفتن مهارت به آموزشگاه‌ها یا کارگاه‌ها مراجعه می­‌کند.
فرقی ندارد که کارآموز جزو کدام یک از دسته‌های کارآموزان باشد، ایجاد قرارداد کارآموزی به دلیل شفاف سازی حقوق و تکالیف طرفین و به منظور پایمال نشدن حقوق کارآموز از ملزومات کارآموزی است.از این روی، قرارداد کارآموزی حاضر را می توان در این اشخاص مورد استفاده قرار داد.


آیا کارآموز مشمول قانون تامین اجتماعی می باشد و کارفرما باید وی را بیمه نماید؟
بلی بر طبق دستورالعمل مربوطه، کارآموز هم مشمول قانون بیمه تامین اجتماعی می باشد.

قرارداد کارآموزی بر اساس موضوع و طرف قرارداد می‌­تواند سه شکل داشته باشد:
۱- قرارداد کارآموزی توام با کار:
مهم‌ترین و معمول‌ترین نوع قرارداد کارآموزی قرارداد کارآموزی توام با کار است. طرف این نوع از قرارداد نوجوانی ست که کمتر از ۱۵ سال و بیشتر از ۱۸ سال ندارد و ساعات کارآموزی شخص از ۶ ساعت در روز تجاوز نمی­‌کند. کارآموزان این دسته تابع مقررات “کار نوجوانان” در قانون کار خواهند بود. مندرجات این نوع از قرارداد شامل مواد ذیل است: تعهدات طرفین ، سن کارآموز، مزد کارآموز، مدت قرارداد، محل کارآموزی، حرفه یا شغل کارآموز، شرایط فسخ قرارداد(در صورت لزوم) و هر نوع شرایط دیگری که طرفین در حدود مقررات ذکر آن را لازم بدانند.

۲- قرارداد کارآموزی افراد شاغل:
افراد شاغل یا کارگران ممکن است برای ارتقا مهارت یا مطابق توافق با کارفرما به مراکز کارآموزی مراجعه نمایند. کارگران شاغلی که مطابق این قرارداد در مراکز کارآموزی پذیرفته می‌­شوند از حقوق خاصی برخوردار خواهند بود :
الف) رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی­شود و جزو سوابق کارگر خواهد بود.
ب) مزد کارگر در این دوره کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنا نخواهد بود.
ج) مزایای غیر نقدی یا کمک هایی که باید به کارگر پرداخت شود در دوره کاراموزی برقرار خواهد بود.

۳- قرارداد کارآموزی افراد غیر شاغل:
اشخاص ممکن است بر حسب علاقه یا برای ارتقا مهارت های خود به مراکز آموزش مهارت مراجعه کنند؛ در این صورت فرد موظف به پرداخت شهریه است و آموزشگاه نیز طبق ماده ۱۱۸ قانون کار موظف به تجهیز آموزشگاه و فراهم کردن دوره های منظم و کامل کارآموزی است.