585e0a7a-5524-4683-80c7-bf7070f5f68b.jpg

قرارداد اجاره دفتر

قرارداد اجاره چیست؟
طبق تعریف قانون گذار، عقد اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر گویند.

آیا قرارداد اجاره باید توسط دفتر معاملات املاک و با کدرهگیری تنظیم شود؟
اعتبار قرارداد اجاره منوط به تنظیم آن در دفتر معاملات املاک نمی باشد. ولی برخی از ادارات و نهادهای دولتی تنها اجاره ای را تشکیل پرونده برای شخصیت حقوقی می پذیرند که در دفتر معاملات املاک تنظیم شده و دارای کدرهگیری باشد.

در هنگام انعقاد قرارداد اجاره چه نکاتی حايز اهمیت است؟
 1-در هنگام امضا قرارداد اجاره حتما اصل سند مالکیت ملک را رویت نماید.
 2-در صورتی که یکی از طرفین شخصیت حقوقی می باشد، حتما دقت فرمایید که صاحبان امضا مجاز شخصیت حقوقی اقدام به امضا قرارداد اجاره نمایند.
3-در صورتی که یکی از طرفین وکالتا قرارداد اجاره را امضا می نماید، حتما وکالت نامه را مطالعه و از حدود اختیارات وکیل اطیمنان حاصل نمایید.


اوصاف قرارداد اجاره
هر قراردادیک سری ویژگی ها و اصافی دارد . اوصاف قرارداد اجاره نیز به ترتیب زیر است :
اجاره یک عقد معین است : یعنی در قانون نام و قواعد مشخص دارد .
اجاره عقد تملیکی است : یعنی موضوع مالک شدن چیزی است .
اجاره عقد معوض است : یعنی در برابر استفاده از منافع عین مستاجره ، اجاره بها پرداخت می شود .
اجاره عقدی موقت است : عقد اجاره دارای مدت است
اجاره عقد رضایی است : یعنی با توافق دو طرف منعقد می شود و نیاز به ثبت رسمی و اعمالی از این دست ندارد .
اجاره عقد لازم است : یعنی دو طرف قرارداد نمی توانند به میل خودشان و بدون عذر ودلیل قانونی قرارداد را بر هم بزنند.