آخرین دوره ها

پادکست شکوفائی روان

1,980,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی

شخصیت شناسی به روش MBTI (پکیج آموزشی تصویری)

1,380,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی

پادکست دوره رفتار شناسی بر اساس مدل DISC مقدماتی و پیشرفته

1,280,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب SP

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب NF

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب NT

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی

پادکست دوره تکمیلی شخصیت شناسی MBTI- مشرب SJ

190,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی

پادکست - قوانین موفقیت و بازی پول

536,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی

پادکست - قوانین بهره وری و ریسک پذیری

514,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی

پادکست -قوانین ارتعاش درمانی

194,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی

پادکست -قوانین کمال گرایی

558,000 تومان

استاد مهناز خلیلی

 • پکیجهای آموزشی

فیلتر قیمت

دسته بندی